زندگــیِ بهتـــر

زندگــیِ بهتـــر

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!

لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

باآرزوی موفقیت

نویسندگان

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

۰۲
فروردين

تپش قلب به خوردن بیش ازحدغذا قبل ازرفتن به رختخواب،نوشیدن بیش ازحدکافئین دراواخرروز،یاورزش سنگین مرتبط است.

۰۲
فروردين

اگر کودک شما ترسو است، به این دلیل است که ترس و اضطراب شما را در برخورد با حوادث دیده است.
اگر کودک شما حسود است، به این دلیل است که شما او را با دیگران مقایسه کرده اید.
اگر کودک شما زود عصبانی می شود، به این دلیل است که شما او را تشویق نکرده اید، بلکه بیشتر به رفتارهای غیر خوب او توجه کرده اید.